Pomorska Teka Edukacyjna

[konkurs zakończony]

REGULAMIN

KONKURSU DLA NAUCZYCIELI szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych NA SCENARIUSZ LEKCJI historii, stworzony na podstawie i z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie www.tekapomorska.pl.

 

§1

Postanowienia ogólne:
1.Organizatorem konkursu przy projekcie „Pomorska Teka Edukacyjna” (zwany dalej Konkursem) jest Fundacja Centrum Solidarności (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000082079, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 583-26-72-089, Regon 19204007.

2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie scenariusza lekcji historii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na podstawie i z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie www.tekapomorska.pl z przedziału 1970-1990 projektu Pomorska Teka Edukacyjna.

§2

Cele konkursu:
1.Pogłębienie wiedzy na temat historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Pomorza Gdańskiego w latach 1970-1990 przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

2. Stworzenie przestrzeni do prezentacji autorskich narzędzi dydaktyczno-metodycznych dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

3. Wyłonienie najlepszych pod względem merytoryki i formy przekazu scenariuszy zajęć lekcyjnych.

4.  metod nauczania, poprzez wykorzystanie stworzonego przez Organizatora narzędzia: strony internetowej www.tekapomorska.pl.

5. Praktyczne zastosowanie wiedzy interdyscyplinarnej do nauczaniu współczesnej historii.

§3

Uczestnictwo w Konkursie:
1.Konkurs skierowany jest do nauczycieli z całej Polski, zwanych dalej Uczestnikami.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z pracownikami Organizatora oraz członkami Komisji Konkursowej.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

§4

Komisja Konkursu:
1.Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wejdą:

– przedstawiciel Organizatora,

– konsultant historii z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,

– historyk – nauczyciel akademicki

– przedstawiciel placówki naukowej zajmującej się historią najnowszą.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

– czuwanie nad regulaminowym przebiegiem konkursu,

– wyłonienie laureatów Konkursu,

– wręczenie nagród laureatom,

– sporządzenie protokołu z przebiegu obrad Komisji.

 

§5

Zgłoszenie:
1. Zgłoszenie konkursowe polega na przesłaniu opracowanego scenariusza lekcji historii dla III klasy szkołygimnazjalnej lub I-III klasy szkoły ponadgimnazjalnej, w oparciu o stronę internetową www.tekapomorska.pl, w zakładce czasowej 1970-1990.

2. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, przesyłając w formacie PDF na adres: d.kopczynska@fcs.org.pl .

3. Nadesłany scenariusz powinien zawierać następujące dane:

imię, nazwisko autora, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego, e–mail, nazwę i adres oraz dane kontaktowe szkoły lub placówki edukacji nieformalnej, w której autor jest zatrudniony.

5. W nagłówku pracy konkursowej należy zamieścić informację, jakiej grupy wiekowej przeznaczony adresowany scenariusz.

6. Scenariusze przesłane po terminie wskazanym w §7 pkt 1 nie będą brały udziału w konkursie.

§6

Wymogi odnośnie scenariusza:
1.Zgłoszony do konkursu scenariusz musi spełniać następujące kryteria:

– być adresowany do konkretnej grupy wiekowej określonego poziomu edukacyjnego: szkoły gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

– zawierać elementy wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;

– nie być wcześniej publikowany, zgłaszający jest jego autorem;

– być napisany w języku polskim;

– być nadesłany w podanym przez Organizatora terminie.

2. Objęta scenariuszem lekcja powinna spełniać następujące kryteria: zajęcia lekcyjne, których dot. autorski scenariusz powinny:

– uwzględniać materiały zawarte na stronie www.tekapomorska.pl.

– nawiązywać tematyką do obowiązującej podstawy programowej;

– trwać nie dłużej niż 45 minut;

– być poprawne metodycznie i merytorycznie;

– mieć  ciekawą formę przekazu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 scenariusze lekcyjne, dotyczące różnych tematów historycznych, obejmujących przedział 1970-1990.

4. Organizator ma prawo odrzucić nadesłaną pracę w przypadku, gdyby okazało się, że przygotowany przez autora scenariusz narusza prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

§7

Terminarz konkursu:
1.Termin zgłoszenia upływa dnia 27 listopada 2015 r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 04 grudnia 2015 r., do godz. 16.00.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.tekapomorska.pl oraz www.fcs.org.pl. Zwycięzcy zostaną niezależnie poinformowani o wynikach drogą mailową lub telefoniczną.

§8

Nagrody:
1. Nagrodzonych zostanie pięciu Laureatów, z którymi zostaną podpisane umowy cywilno-prawne, każda w wysokości 460 zł brutto (zwane dalej nagrodami):
– przyjęcie Nagrody będzie równoznaczne z przeniesieniem pełnych praw autorskich do nagrodzonego scenariusza na Organizatora;

– uczestnicy konkursu muszą oświadczyć, że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich;

– organizator zastrzega sobie prawo do późniejszych publikacji scenariusza bez dalszych honorariów.

2. Nagrodzone prace konkursowe udostępnione będą na stronie www.tekapomorska.pl w dziale „Strefa Nauczyciela”.

§9

Postanowienia końcowe:

1.Informacje o projekcie Pomorska Teka Edukacyjna są dostępne na stronie www.tekapomorska.pl.

2. Informacji o konkursie udziela:

Dorota Kopczyńska, koordynatorka projektu Pomorska Teka Edukacyjna.

tel. 724 191 557, d.kopczynska@fcs.org.pl

3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.

4. W przypadku zbyt małej frekwencji uczestników konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac lub odstąpienia od realizacji konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.

Załącznik nr 1 Konkursu na scenariusz lekcji historii, stworzony na podstawie i z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie www.tekapomorska.pl.

Struktura scenariusza lekcji należy skonstruować według poniższego schematu:

1. INFORMACJE WSTĘPNE: etap i rok nauczania, przedmiot nauczania, liczba uczniów, czas trwania lekcji (do 45 minut).

2. TEMAT LEKCJI:

3. CELE LEKCJI: jakie umiejętności i wiedzę planujemy przekazać uczniom w czasie lekcji

4. METODY PRACY STOSOWANE PODCZAS LEKCJI:

5. STRUKTURA LEKCJI: wypisanie kolejnych realizowanych działań działania nauczyciela i uczniów wraz z opisem ćwiczeń zawierających polecenia.

6. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: wymienione pomoce dydaktyczne np. podręczniki, strony internetowe, mapy, schematy, filmy, dodatkowa literatura; pomoce techniczne np. rzutnik, magnetowid, magnetofon, komputer itp.; wyposażenie sali np. stoliki ustawione do pracy grupowej.

7. PROPONOWANA PRACA DOMOWA:

8. ZAŁĄCZNIKI: materiały pomocnicze rozdawane podczas ćwiczeń np. podstrony www.tekapomorska.pl, instrukcje do pracy grupowej, schematy plakatów, tablic i in. elementów wykonywanych podczas lekcji, artykuły z mediów itp.

9. UWAGI: wynikające z przeprowadzenia zajęć według tego scenariusza

10. EWALUCJA: propozycja narzędzia lub metody wraz z zapisem szczegółowych zadań oraz kryteriami oceny stopnia pozyskanej po przeprowadzonych zajęciach wiedzy i umiejętności.

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku